En önemli kaynağımızın İTÜ'deki insan zenginliği olduğunun farkındayız. Bu nedenle MEM'in faaliyetlerini üç temel ilkeye dayandırıyoruz:

  • Kapsayıcılık - Hedefleri MEM'in uzgörev ve özgörev tanımlarında belirtilen önceliklerle kesişen tüm İTÜ içi ve dışı paydaşlarla iş birliği yapmak istiyoruz.

  • Kaynak-etkinlik - İTÜ ekosistemi içinde öğrenme deneyimlerini zenginleştirmeyi hedefleyen tüm birimleri aynı zamanda MEM'in de paydaşları olarak görüyoruz.

  • İnsan odaklılık - Farklılıklara değer veriyoruz. Bireylere, kişisel öğrenme deneyimlerini zenginleştirecek insanlara ve en uygun kanallara erişim fırsatı sağlanmasının yaratacağı katma değeri önemsiyoruz.

İlkelerimzi sürdürülebilir bir yapı içinde uygulamaya yansıtabilmek için düşündük taşındık...Kendimizce iyi bulduğumuz çoğu fikri eninde sonunda bir projeye dönüştürerek hayata geçirmiyor muyuz? Hemen herkesin bir projesi yok mu? MEM'in proje odaklı bir strateji ile hedeflerine daha kolay ulaşabileceği sonucuna vardık.

Proje odaklı yapılanma, MEM'in eğitim ve araştırma alanlarında eğitmen ve öğrenci yürütücülü projelerin geliştirilmesini kolaylaştıracak paylaşım ortamları yaratması, bu ortamlarda yeşeren fikirlerin hayata geçirilebilmesi ve İTÜ içinde yaygınlaştırılabilmesi için proje yönetimi konusunda paydaşlarına destek sağlayacağı anlamına geliyor. MEM, öğrenme deneyimlerinin zengileştirilmesine odaklanan genel içerikli ya da tematik projelerden oluşan bir portfolyo oluşturmayı ve bu projelerden damıtılan yaygınlaştırılabilir sonuçları 'en uygun' kanalları kullanarak İTÜ ekosistemine dağıtmayı hedefliyor. 

MEM, paydaşlarının ilgi alanına giren konuları özetleyen anahtar sözcükleri tespit ederek bir veritabanı oluşturmayı ve bu veritabanını düzenli aralıklarla güncellemeyi planlıyor. Böylelikle, ilgi alanları örtüşen paydaşların MEM aracılığıyla buluşturulması, öğrenme odaklı projelere dönüşme potansiyeli olan fikirlerin geri bildirim araçlarıyla izlenmesi ve desteklenmesi hedefleniyor. Yani bir anlamda İTÜ'nün bilgi genomunu haritalamak, faaliyet ve projelerimizi 'veri güdümlü' olarak inşa etmek istiyoruz.